Red Knights MC
Danmark 1

 

SÅDAN GØR DU DIG FORTJENT TIL ET ‚VIKING MASTER‘ PATCH OG ROCKERE?

For at gøre dig fortjent til et VIKING MASTER-certifikat, Patch og Rocker skal du i løbet af ét (1) kalenderår

- 5 REGIONER: besøg (5) brandstationer i de 5 forskellige regioner i Danmark.

- DANMARK: besøg brandstationer, hvis navne begynder med hvert bogstav i ordet danmark

- KOMPASSTUR: besøg Danmarks nordligste, sydligste, østligste og vestligste brandstation

- VIKING MASTER: Du får denne patch personlig ved en af ​​vores fester, forlystelser eller møder, hvis alle andre ture er kørt.

Du skal have taget et billede af dig og din motorcykel på hver station med Brandstationens navn synligt og læsbart (Hele din motorcykel skal være synlig på billedet). Billeder kan kun bruges til én tur. TUREN er kun til brandstationer / afdelinger. Ambulanceafdelinger / EMS-afdelinger kan ikke bruges.

 

Du skal udfylde og indsende online ansøgningsskemaet med dit navn og adresse, hvor dine programrettelser kan sendes. Du skal derefter sende dine fotos til vikingsformanden på Vikingmaster@rkmcdk1.eu. Sørg for, at dine billeder ikke er større end 1 MB hver. Hvis din e-mail er over 10 MB, skal du sende en anden e-mail med de resterende fotos.

 

Deltagelse koster et engangsgebyr på 25€/186DKK pr. Deltager. Dette inkluderer alle omkostninger til programrettelser og forsendelse. Den sidste programrettelse er kun tilgængelig personligt. Alt provenu doneres til den danske kræftorganisation.

Paypal: Quartermaster@rkmcdk1.com


 

  

HOW DO I EARN A VIKING MASTER PATCH, ROCKER?

In order to earn a VIKING MASTER Certificate, Patch and Rocker you have to do the following tours.  A tour that has already started must be completed within one calendar year.

-      5 REGIONS: Visit five fire stations in each of the 5 different regions of Denmark.

-      DANMARK: visit fire Stations whose names begin with each letter in the the word danmark

-      COMPASS TOUR: visit the northernmost, southernmost, easternmost and westernmost fire station of Denmark

-      VIKING MASTER: You get this patch in person at one of our parties, rides or meetings if all other tours have been driven.

You must have a picture of you and your motorcycle taken at each station, with the name sign visible and readable (your motorcycle not just parts of it showing in the picture). Pictures can only be used for one tour. The TOUR is only for Fire Stations / Departments. Ambulance Departments / EMS Departments cannot be used.

You must complete and submit the on-line application form with your name and address where your patches can be sent. You must then send your photos to the Viking Chairperson at Vikingmaster@rkmcdk1.eu. Please make sure that your pictures are no larger than 1MB each. If your email is over 10MB you must send another email with the remaining photos.

Participation costs a one-time fee of 25€/186DKK per participant. This includes all costs for patches and shipping. The last patch is only available in person. All proceeds will be donated to the Danish cancer organisation.

Paypal: Quartermaster@rkmcdk1.com 



WIE ERHALTE ICH EINEN VIKING MASTER PATCH, ROCKER?

Um ein VIKING MASTER Patch und Rocker zu erhalten, müsst Ihr  die folgenden Touren abfahren. Eine begonnene Tour muss innerhalb eines Kalenderjahres abgeschlossen werden.

- 5 REGIONEN: Besuchen Sie fünf Feuerwachen in den 5 verschiedenen Regionen von Dänemark.

- DANMARK: Besuchen Sie Feuerwachen, deren Namen mit jedem Buchstaben im Wort Danmark beginnen

- COMPASS TOUR: Besuchen Sie die nördlichste, südlichste, östlichste und westlichste Feuerwache Dänemarks

- VIKING MASTER: Sie erhalten diesen Patch persönlich auf einer unserer Partys, Fahrten oder Meetings, wenn alle anderen Touren gefahren wurden.

Sie müssen ein Bild von Ihnen und Ihrem Motorrad an jeder Station aufgenommen haben, mit dem Namensschild sichtbar und lesbar. Bilder können nur für eine Tour verwendet werden. Es zählen nur Feuerwachen. Ambulanzabteilungen / EMS-Abteilungen können nicht verwendet werden.

 

Sie müssen das Online-Bewerbungsformular mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse ausfüllen, an die Ihre Patches gesendet werden können. Sie müssen dann Ihre Fotos an den Viking Chairman an Vikingmaster@rkmcdk1.eu senden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder nicht größer als 1 MB sind. Wenn Ihre E-Mail mehr als 10 MB groß ist, müssen Sie eine weitere E-Mail mit den restlichen Fotos senden.

 

Die Teilnahme kostet eine einmalige Gebühr von 25€/186DKK pro Teilnehmer. Dies beinhaltet alle Kosten für Patches und Versand. Der letzte Patch ist nur persönlich verfügbar. Der gesamte Erlös wird der dänischen Krebsorganisation gespendet.

Paypal: Quartermaster@rkmcdk1.com